Javni natječaj za radno mjesto Jazz glazbenik – I truba I bubnjevi, 16. rujna 2022.

16.09.2022.

10:14

Autor: HRT

Truba

Truba

Foto: Domagoj Kunić / HRT

Hrvatska radiotelevizija

RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 16. rujna 2022.

O b j a v l j u j e


NATJEČAJ

za radno mjesto


JAZZ GLAZBENIK – I TRUBA I BUBNJEVI

PJ Produkcija, RJ Glazba

(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)


I. truba u Jazz orkestru - 1 izvršitelj 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

− VŠS - sveučilišni ili stručni prvostupnik / VSS - sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni specijalistički diplomski stručni studij; Glazbena akademija/Glazbena akademija- smjer jazz

− 2 godine solističkog, komornog ili orkestralnog muziciranja na području jazz glazbe

− znanje jednog svjetskog jezika

− znanje rada na računalu (i aplikacijama za rad)


Probni rad: Audicija i probni rad 6 mjeseci


Poslovi radnog mjesta:

− sviranje u Jazz orkestru HRT-a na pozicijama: I truba, bubnjevi

− izvođenje složenih dionica najviše zahtjevnosti, izrazite solističke istaknutosti na pokusima, koncertima, snimanjima i gostovanjima u zemlji i inozemstvu,

− improviziranje u zadanim stilskim okvirima,

− sviranje dionica na specifičnim (srodnim) instrumentima,

− vođenje sekcijskih proba,

− predlaganje vanjskih suradnika,

− mentorski rad,

− izvođenje prima vista,

− održavanje visoke umjetničke izvođačke razine kontinuiranim individualnim pripremama,

− sudjelovanje na audicijama, u radu Umjetničkog vijeća i ostalim aktivnostima Jazz orkestra HRT-a,

− obavljanje srodnih poslova definiranih internim aktima HRT-a i/ili po nalogu nadređenog


Odgovornosti radnog mjesta:

− za kvalitetu izvedbe svoje dionice,

− za indvidualnu pripremljenost,

− za točne dolaske na pokuse, koncerte, snimanja i disciplinirano ponašanje na pokusima, koncertima i snimanjima,

− za točno unošenje dodatnih oznaka u notni materijal po naputku dirigenta

− za angažman usmjeren na poboljšanje kvalitete izvedbe sekcije u skladu s partiturom,

− za angažman usmjeren na disciplinu sekcije na pokusima,

− za ispravnost instrumenta i pripadajućeg pribora,

− za poštivanje hijerarhije unutar sekcije/orkestra


Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:

− životopis ( na hrvatskom ili engleskom jeziku)

− dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)

− dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome). Ako je riječ o inozemnoj diplomi odabrani kandidat do trenutka stupanja u radni odnos treba dostaviti potvrdu o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike

− dokaz o radnom iskustvu

− svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz

− dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

Ukoliko je dokumentacija kojom se dokazuju stručna sprema i radno iskustvo u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.


Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.


Audicija za zasnivanje radnog odnosa, temeljem ovog javnog natječaja, za kandidate koji ispune uvjete iz natječaja, će se održati kako slijedi:

- audicija će se održati dana 20. listopada 2022. ; za program audicije i notne materijale obratite se na e-mail: audicija.ansambli@hrt.hr


Kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja biti će informirani o mjestu i načinu održavanja audicije sukladno Pravilniku o audicijama.


Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html), i kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja po obje osnove nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 


Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Jazz glazbenik – I truba i bubnjevi (I. truba u Jazz orkestru)“.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube!