Javni natječaj za radno mjesto Zborski pjevač – tutti A, 16. rujna 2022.

16.09.2022.

10:14

Autor: HRT

Zbor HRT-a

Zbor HRT-a

Foto: Jasenko Rasolo / HRT

Hrvatska radiotelevizija

RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 16. rujna 2022.

O b j a v l j u j e


NATJEČAJ

za radno mjesto


ZBORSKI PJEVAČ – TUTTI A

PJ Produkcija, RJ Glazba

(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)


    Tenor u Zboru – 1 izvršitelj

Bas u Zboru – 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

– VSS - sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni specijalistički diplomski stručni studij; Glazbena akademija, smjer pjevanje/ostali smjerovi uz adekvatnu vokalnu naobrazbu

– 1 godina radnog iskustva u zborskom, komornom i solističkom muziciranju

– znanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu (i aplikacijama za rad)


Probni rad: Audicija i probni rad 6 mjeseci


Poslovi radnog mjesta:

– pjevanje u Zboru HRT-a

– pjevanje pripadajuće zborske dionice (sopranske, altovske, tenorske, basovske) na pokusima, koncertima i snimanjima te gostovanjima u zemlji i inozemstvu,

– pjevanje glazbe različitih stilova u sklopu različitih sastava uz sposobnost iznimne vokalne i interpretativne prilagodbe

– pjevanje prima vista,

– održavanje visoke umjetničke izvođačke razine kontinuiranim individualnim pripremama,

– sudjelovanje u audicijama, u radu Umjetničkog vijeća i ostalim aktivnostima važnima za Zbor HRT-a,

– obavljanje srodnih poslova definiranih internim aktima HRT-a i/ili po nalogu nadređenog


Odgovornosti radnog mjesta:

– za kvalitetu izvedbe svoje dionice u skladu s partiturom,

– za individualnu pripremljenost,

– za točne dolaske na pokuse, koncerte, snimanja i disciplinirano ponašanje na pokusima, koncertima i

– snimanjima,

– za točno unošenje dodatnih oznaka u notni materijal po naputku dirigenta i korepetitora,

– za visok stupanj glasovne forme i pjevačke prilagodljivosti,

– za poštivanje hijerarhije unutar sekcije/zbora


Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:

– životopis ( na hrvatskom ili engleskom jeziku)

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome). Ako je riječ o inozemnoj diplomi odabrani kandidat do trenutka stupanja u radni odnos treba dostaviti potvrdu o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike

– dokaz o radnom iskustvu

– svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz

– dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

Ukoliko je dokumentacija kojom se dokazuju stručna sprema i radno iskustvo u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.


Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.


Audicija za zasnivanje radnog odnosa, temeljem ovog javnog natječaja, za kandidate koji ispune uvjete iz natječaja, će se održati kako slijedi:

- audicija će se održati dana 28. studenoga 2022. ; za program audicije i notne materijale obratite se na e-mail: audicija.ansambli@hrt.hr


Kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja biti će informirani o mjestu i načinu održavanja audicije sukladno Pravilniku o audicijama.


Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html), i kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja po obje osnove nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Zborski pjevač – Tutti A... (navesti podkategoriju)".

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!